algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden InternetMarketingWebsite, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van InternetMarketingWebsite. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door InternetMarketingWebsite, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met InternetMarketingWebsite verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 9 Augustus 2016.

1. Definities

1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

2. Onderhoud van een website: het door InternetMarketingWebsite inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie InternetMarketingWebsite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening en retourzending van een offerte van InternetMarketingWebsite verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van InternetMarketingWebsite en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en InternetMarketingWebsite opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door InternetMarketingWebsite zijn geheel vrijblijvend.

2. Offertes en prijsopgave door InternetMarketingWebsite blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door InternetMarketingWebsite. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en InternetMarketingWebsite zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht InternetMarketingWebsite niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. InternetMarketingWebsite zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft InternetMarketingWebsite het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan InternetMarketingWebsite aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan InternetMarketingWebsite worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan InternetMarketingWebsite zijn verstrekt, heeft InternetMarketingWebsite het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. InternetMarketingWebsite is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat InternetMarketingWebsite is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan InternetMarketingWebsite de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door InternetMarketingWebsite of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart InternetMarketingWebsite voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

1. Het ontwerpen van een nieuwe website door InternetMarketingWebsite voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.

2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen InternetMarketingWebsite en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

3. InternetMarketingWebsite heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met InternetMarketingWebsite gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. InternetMarketingWebsite heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

5. InternetMarketingWebsite heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende,

discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst

of wil plaatsen.
6. InternetMarketingWebsite heeft het recht de overeenkomst(en)

zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door InternetMarketingWebsite aanbevolen onderhoudssoftware.

6. Levering en levertijd

1. InternetMarketingWebsite gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt InternetMarketingWebsite eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan InternetMarketingWebsite. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat i InternetMarketingWebsite ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat InternetMarketingWebsite over tot het voltooien van de volledige website.

3. Mocht InternetMarketingWebsite onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan InternetMarketingWebsite alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij InternetMarketingWebsite een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

4. Door InternetMarketingWebsite gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail of cd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd.

5. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

7. Overmacht

1. InternetMarketingWebsite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer InternetMarketingWebsite als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal InternetMarketingWebsite alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en InternetMarketingWebsite geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door InternetMarketingWebsite tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door InternetMarketingWebsite minimaal 10 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en InternetMarketingWebsite en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

2. De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL81 INGB 0006 0359 39 o.v.v. “Aanbetaling”. InternetMarketingWebsite houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. InternetMarketingWebsite stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

4. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door InternetMarketingWebsite aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door InternetMarketingWebsite het verschuldigde bedrag te voldoen.

5. In genoemde gevallen behoudt InternetMarketingWebsite zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door InternetMarketingWebsite een herinnering tot betaling verstuurd. Kosten van een herinnering, t.w. netto € 12,50 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, wordt door InternetMarketingWebsite een tweede herinnering tot betaling

verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 12.50, wordt in

rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9. Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, is de
opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering InternetMarketingWebsite hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

11. Indien InternetMarketingWebsite abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal InternetMarketingWebsite het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

12. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens InternetMarketingWebsite heeft voldaan.

10. Copyright

1. Al het door InternetMarketingWebsite vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van InternetMarketingWebsite niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door InternetMarketingWebsite gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door InternetMarketingWebsite vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij InternetMarketingWebsite een contract is aangegaan.

2. Het eigendom van door InternetMarketingWebsite verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij InternetMarketingWebsite, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan InternetMarketingWebsite hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is InternetMarketingWebsite gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3. Indien de klant zelf de opgeleverde website onderhoudt of het onderhoud door derden laat uitvoeren, mogen er onder geen beding wijzigingen worden aangebracht in stijlelementen zoals lettertype, lettergrootte, letterkleur, regelafstand, achtergrondkleur, kleuren en afmetingen van vlakken, lijnen, afbeeldingen, marges of van welke elementen dan ook die deel uitmaken van het ontwerp.

4. Indien de klant zelf de opgeleverde website onderhoudt of het onderhoud door derden laat uitvoeren, mogen alleen teksten en illustraties worden veranderd, toegevoegd of verwijderd die zich bevinden in de kenmerkende en als zodanig voorgedefinieerde tekstgebieden (‘content’) van de betreffende pagina’s. Daarbij mag alleen gebruik worden gemaakt van door InternetMarketingWebsite gedefinieerde stijlen.

5. InternetMarketingWebsite behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van InternetMarketingWebsite te plaatsen op een opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen.

6. InternetMarketingWebsite behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

1. Voor zover InternetMarketingWebsite bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van

derden, waarop InternetMarketingWebsite weinig of geen invloed kan uitoefenen kan InternetMarketingWebsite op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met InternetMarketingWebsite of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met InternetMarketingWebsite.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is InternetMarketingWebsite slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van InternetMarketingWebsite voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. InternetMarketingWebsite kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

4. InternetMarketingWebsite is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

5. De opdrachtgever dient InternetMarketingWebsite terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door InternetMarketingWebsite geleden schade.

6. InternetMarketingWebsite is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te

onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door InternetMarketingWebsite voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door InternetMarketingWebsite is geadviseerd.

7. InternetMarketingWebsite is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting en verzorging van het e-mail verkeer.

8. InternetMarketingWebsite is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door InternetMarketingWebsite gehoste website. Dit ongeachte de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. InternetMarketingWebsite noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan InternetMarketingWebsite, waarna InternetMarketingWebsite deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan InternetMarketingWebsite binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. InternetMarketingWebsite behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 10 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overig

1. InternetMarketingWebsite zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan InternetMarketingWebsite.

2. Wanneer InternetMarketingWebsite bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. InternetMarketingWebsite zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

4. InternetMarketingWebsite is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. De klant die de website afneemt van InternetMarketingWebsite is ten alle tijden verantwoordelijk voor de content op de website. Alle pagina’s worden door de klant na gelezen en gecontroleerd.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen InternetMarketingWebsite en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door InternetMarketingWebsite met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van InternetMarketingWebsite beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Internetmarketingwebsite.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

17. Privacy

Hoe wij omgaan met uw privacy vindt u op deze pagina: https://www.internetmarketingwebsite.nl/privacy-en-cookiebeleid